Pedagogickí zamestnanci školy:

 

Mgr. Marek Horňák

 • riaditeľ školy

 

Mgr. Silvia Jeníková

 • zástupkyňa riaditeľa školy
 • triedna učiteľka  IV. A

 

Mgr. Mária Kokoruďová

 • triedna učiteľka I.A

 

Mgr. Adriána Demetrová

 • triedna učiteľka I. B

 

PaedDr. Adela Bombárová

 • triedna učiteľka II. A

 

Mgr. Martina Ráškyová

 • triedna učiteľka II. B
 • vedúca MZ

 

Mgr. Ivana Andrejková

 • triedna učiteľka v III. A 

 

Mgr. Agáta Franková

 • triedna učiteľka IV. B

 

Mgr. Erika Klobošičová

 • triedna učiteľka V. A
 • výchovná poradkyňa
 • vedúca PK spoločenskovedných predmetov

 

RNDr. Andrea Miháliková

 • triedna učiteľka V. B

 

Mgr. Matúš Šimkovič

 • triedny učiteľ VI. A

 

Mgr. Dana Lehetová

 • triedna učiteľka VII. A

 

Stanislava Janurová

 • triedna učiteľka VIII. A

 

Mgr. Vlasta Tarnociová

 • triedna  učiteľka IX. A
 • vedúca PK prírodovedných predmetov

 

Mgr. Martin Mikula

 • učiteľ
 • duchovný správca školy

 

Mgr. Peter Lehet

 • učiteľ
 • vedúci PK výchovných predmetov

 

Mgr. Ivana Kecerová

 • učiteľka

 

Mgr. Katarína Bavoľárová

 • učiteľka
 • vychovávateľka v školskom klube detí

 

Mgr. Klaudia Mikulová

 • vychovávateľka v školskom klube detí

 

Bc. Kamila Hüblerová

 • vychovávateľka v školskom klube detí

 

Ing. Diana Frágner

 • asistentka učiteľa

 

Nepedagogickí zamestnanci školy:

Ing. Ľubica Nemčoková

Mária Korytková

Anna Čonková

Jaroslava Kristanová

Mária Pavúková

Štefan Zeleňák