Základná škola

     Škola je jednou z mála škôl tohto typu v meste. Súčasťou školy je materská škola a školský klub detí. Tým je zabezpečený plynulý prechod detí z materskej školy do 1. ročníka základnej školy.

     Sme školou rodinného typu - školou s príjemným a rodinným prostredím – školou pre všetky deti.

  Základ výchovno-vzdelávacieho procesu je aj v názve nášho školského vzdelávacieho programu – „S vierou k múdrosti a poznaniu“. Našim poslaním je okrem výchovno-vzdelávacieho procesu aj duchovný rozmer vzdelávania. Predmet Katolícke náboženstvo sa vyučuje od 1. ročníka – 2 vyučovacie hodiny týždenne. 

     V rámci primárneho vzdelávania kladieme dôraz aj na vyučovanie cudzieho jazyka. Anglický jazyk sa vyučuje od 1. ročníka.

     Čas mimo vyučovania môžu naši žiaci tráviť v školskom klube detí, pracovať v záujmových útvaroch, rozvíjať umelecké nadanie v základnej umeleckej škole - hudobnom a výtvarnom odbore.