Výchovný poradca: Mgr. Erika Klobošičová

Kontakt: klobosicova.erika@internetkosice.sk

 

Výchovný poradca poskytuje pedagogické poradenstvo:

  • Prostredníctvom triednych učiteľov vyhľadáva a  robí prehľad všetkých výchovno-vzdelávacích problémov školy – napomáha žiakom pri riešení otázok osobného, osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu a orientácie,
  • poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom,
  • koordinuje (syntetizuje) výchovný proces školy a sprostredkováva servisné služby škole (pedagogické, psychologické, informačné, proorientačné, sociálno-právne, sociologické a iné),
  • zabezpečuje vyplnenie a odoslanie prihlášok na stredné školy,
  • spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri riešení problémových žiakov,
  • vykonáva konzultácie pre rodičov, žiakov a učiteľov,
  • uskutočňuje individuálne pohovory so žiakmi,
  • spolupracuje s orgánmi starostlivosti o dieťa.

 

Konzultačné hodiny:

  • pre rodičov - vo vopred dohodnutom termíne
  • pre žiakov - každý deň počas prestávok a podľa potreby žiaka

 

Zaujímavé stránky pre všetkých rodičov:

CPPPaP Karpatská 8, Košice https://kpppke.eu

Prevencia šikanovania http://www.prevenciasikanovania.sk

https://www.csppke.sk/sk/2017/05/23/cvicenia-mozgu-ako-si-ulahcit-ucenie/#more-56

https://www.trendyprace.sk/sk

https://www.komposyt.sk/