Výchovný poradca: Mgr. Erika Klobošičová

 

Kontakt: klobosicova.erika@internetkosice.sk

 

Výchovný poradca poskytuje pedagogické poradenstvo:

 

 • Prostredníctvom triednych učiteľov vyhľadáva a  robí prehľad všetkých výchovno-vzdelávacích problémov školy – napomáha žiakom pri riešení otázok osobného, osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu a orientácie,
 • poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom,
 • koordinuje (syntetizuje) výchovný proces školy a sprostredkováva servisné služby škole (pedagogické, psychologické, informačné, proorientačné, sociálno-právne, sociologické a iné),
 • zabezpečuje vyplnenie a odoslanie prihlášok na stredné školy,
 • spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri riešení problémových žiakov,
 • vykonáva konzultácie pre rodičov, žiakov a učiteľov,
 • uskutočňuje individuálne pohovory so žiakmi,
 • spolupracuje s orgánmi starostlivosti o dieťa.

 

 

Konzultačné hodiny:

 •  Pre rodičov: pondelok 14:50 - 15:50 hod.

 

 •  Pre žiakov: každý deň počas prestávok a popoludní do 14:00 hod.

 

         Testovanie 5:  20. november 2019

 

         Bližšie informácie:

         http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5  

 

 

Pre rodičov deviatakov:

 

 • Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov                                                                                                            Testovanie 9: 1. 4. 2020
 • náhradný termín 15. a 16. 4. 2020

 

 

     Prihlášky na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu:

  Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

 

 • Talentové skúšky:  15. 3. – 30. 4. 2020

 

 • Prihlášky na SŠ na ostatné študijné a učebné odbory:

                                                                                    11. 5. 2020 a 14. 5. 2020

 

     Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

 

Zaujímavé stránky pre všetkých rodičov:

 

CPPPaP Karpatská 8, Košice https://kpppke.eu

Prevencia šikanovania http://www.prevenciasikanovania.sk