Výchovný poradca: Mgr. Erika Klobošičová

 

Kontakt: klobosicova.erika@internetkosice.sk

 

Výchovný poradca poskytuje pedagogické poradenstvo:

 • Prostredníctvom triednych učiteľov vyhľadáva a  robí prehľad všetkých výchovno-vzdelávacích problémov školy – napomáha žiakom pri riešení otázok osobného, osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu a orientácie,
 • poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom,
 • koordinuje (syntetizuje) výchovný proces školy a sprostredkováva servisné služby škole (pedagogické, psychologické, informačné, proorientačné, sociálno-právne, sociologické a iné),
 • zabezpečuje vyplnenie a odoslanie prihlášok na stredné školy,
 • spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri riešení problémových žiakov,
 • vykonáva konzultácie pre rodičov, žiakov a učiteľov,
 • uskutočňuje individuálne pohovory so žiakmi,
 • spolupracuje s orgánmi starostlivosti o dieťa.

 

Konzultačné hodiny:

 • pre rodičov - vo vopred dohodnutom termíne
 • pre žiakov - každý deň počas prestávok a podľa potreby žiaka

 

Dôležité termíny v školskom roku 2020/2021:

 • Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do 20. 02. 2021.
 • Talentové skúšky - 15. 03. 2021 - 30. 04. 2021
 • Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - 24. 03. 2021

Bližšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodnemerania/testovanie-9/roky/2020-2021

 • Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu)  do 10. 04. 2021
 • Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ (náhradný termín) - 14. 04. 2021
 • 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) - 10. 05. 2021
 • 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) -  13. 05. 2021

 

 • Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ - 19. 05. 2021

Bližšie informácie:

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie 5/roky/2020-2021

 

 • Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom - 01. 06. 2021 - 15. 06. 2021

 

 • 2. kolo prijímacích skúšok - 22. 06. 2021

 

 

Zaujímavé stránky pre všetkých rodičov:

CPPPaP Karpatská 8, Košice https://kpppke.eu

Prevencia šikanovania http://www.prevenciasikanovania.sk

https://www.csppke.sk/sk/2017/05/23/cvicenia-mozgu-ako-si-ulahcit-ucenie/#more-56

https://www.trendyprace.sk/sk

https://www.komposyt.sk/