Školský klub detí (ŠKD)

 

      Naša škola ponúka žiakom aktívne využívať voľný čas mimo vyučovania v Školskom klube detí, ktorý sa zameriava na relaxáciu žiakov po vyučovaní, na vypracovanie domácich úloh a precvičovanie učiva.

          Do ŠKD prihlasuje žiaka zákonný zástupca formou písomnej prihlášky.

         Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD je 10,- € mesačne. Výška príspevku bola stanovená Všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa školy, ktorým je Gréckokatolícka eparchia Košice.

 

ŠKD je v prevádzke:
  • pred vyučovaním od 06:30 hod.
  • po vyučovaní do 17:00 hod. 

 

 Oddelenia:

 

  • I. oddelenie - I. A, IV. A  - Mgr. Monika Ferková, sr. Simeona SSNPM
  • II. oddelenie - II. A, II. B -  Anna Horbaľová
  • III. oddelenie - III. A, III. B, V. A, V. B  - Mgr. Klaudia Mikulová
DSCN0611.jpg SAM_6370.jpg SAM_6337.jpg SAM_6161.jpg