Školská jedáleň

Stravovanie zabezpečuje Školská jedáleň Juhoslovanská 2 v Košiciach.

Riaditeľka ŠJ: 

Marcela Jaselská

Telefón:  

0907 772 083

Jedálny lístok si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 

     Dôležitá zmena  na začiatku nového školského roka je dotácia na stravu pre deti základných škôl a MŠ - prípravný ročník. Dotácia je v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov účinného od 01.01.2019.  Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa / žiak  zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, alebo vyučovania v základnej škole a odobralo obed.

     Z toho dôvodu Vás čaká aj ďalšia zmena, čo sa týka dochádzky detí. Na chodbe školy je nainštalovaný terminál, cez ktorý si žiak priložením čipu označí účasť na vyučovaní a zároveň aj účasť na obede. Je nutné, aby si deti na čipy zvykli a používali ich od prvého dňa. Bez potvrdenia účasti žiaka na vyučovaní mu nebude pripravený obed. To znamená, že obedy budeme pripravovať len žiakom, ktorí sú ráno prihlásení cez terminál. V prípade, že dieťa bude na vyučovanie meškať ( napr. z dôvodu návštevy lekára a pod. ) je nutné túto skutočnosť nahlásiť  telefonicky do jedálne. t.č. 0907 772083

     V prípade, že stravník nesplní podmienky pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu spôsobenú porušením povinnosti. t.j. zaplatením obeda v plnej cene.

     Všetci, ktorí majú o stravovanie záujem,  musia byť na stravu prihlásení, musia mať vypísaný zápisný lístok a mať zakúpený čip.

     Od 01.09.2019 sú v platnosti nové finančné pásma na nákup potravín:

Materská škola                          Žiaci  ZŠ                                   Dospelí stravníci

Desiata     0,36 €                       I. Stupeň       1,15 €                  Obed      1,33 €

Obed        0,85 €                       II. Stupeň      1,23 €

Olovrant   0,24 €

SPOLU      1,45 €

     Dotácia 1,20 €  doplácanie je nasledovné: Za deti v MŠ - prípravný ročník dopláca 0,25 € na jeden obed / doplatok bude 25,00 € na 5 mesiacov šk. roka.

      Žiak II. stupňa dopláca na jeden obed 0,03 € / doplatok bude 6,00 € na školský rok.

Odhlasovanie žiakov:

- deň vopred, najneskôr ráno v daný deň do 8:00 hod.,

- telefonicky na telefónnom čísle 0907 772 083

WEB: https://www.sjjuhoke.sk/