Rada školy pri Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda

na Juhoslovanskej ulici 2 v Košiciach

 

Predseda: Mgr. Martin Mikula - za zriaďovateľa

Podpredseda: JCLic. Peter Paľovčík - za zriaďovateľa

 

Členovia:

ThLic. PaedDr. Peter Orenič - za zriaďovateľa

ThLic. Marek Jeník - za zriaďovateľa

Mgr. Ivana Andrejková - za pedagogických zamestnancov

Mgr. Erika Klobošičová - za pedagogických zamestnancov

Ing. Ľubica Nemčoková - za nepedagogických zamestnancov

Ing. Jozef Bednár - za rodičov ZŠ

Mgr. Adriana Maťašová - za rodičov ZŠ

Ing. Marek Papcún - za rodičov ZŠ