Prevádzka školy od 22. júna 2020

Milí rodičia a žiaci,

na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu a nášho zriaďovateľa sa dňom 22. júna 2020  obnovuje školské vyučovanie pre 1. až 9. ročník základnej školy.

 • Všetci žiaci našej školy môžu v tomto termíne nastúpiť do „svojej“ triedy. 
 • Základná škola je v plnom rozsahu personálne aj priestorovo pripravená k prevádzke. 
 • ZŠ, MŠ a ŠKD bude v prevádzke v čase od 6:30 hod. do 16:30 hod.
 • Príchod do rannej ŠKD je cez dolný vchod.
 • Príchod ostatných žiakov do budovy školy je od 7:30 hod. do 7:55 hod.
 • Žiaci 1. - 4.  ročníka vstupujú dolným vchodom,  žiaci 5. – 9. ročníka horným vchodom.
 • Začiatok vyučovania je o 8:00 hod.
 • Rozvrh jednotlivých tried 1. –  4. ročníka určuje triedny učiteľ. Vyučujú sa 4 hodiny a končí sa 11:40 hod.
 • V 5. - 9. ročníku prebieha vyučovanie podľa rozvrhu platného od 01. 09. 2019 bez 6. vyučovacej hodiny, t. j. do 12:35 hod.
 • Po ukončení vyučovania, keď sa žiaci naobedujú, ostávajú v oddeleniach ŠKD do 16:30 hod.
 • Odchody detí z ŠKD sú v časoch 14:30 hod., 15:00 hod., 15:30 hod.,16:00 hod., 16:25 hod.
 • Odchod žiakov 1. –  4. ročníka zo školy a z ŠKD je len cez dolný vchod.
 • Odchod žiakov 5. –  9. ročníka zo školy je len cez horný vchod (12:35 hod. – 13:00 hod).
 • Akúkoľvek zmenu odchodu žiaka zo školy je zákonný zástupca žiaka povinný písomne oznámiť.
 • Školská jedáleň pripravuje stravu pre všetkých prihlásených stravníkov.
 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. (Vyhlásenie vám zaslali triedni učitelia mailom alebo si ho môžete stiahnuť pod článkom.)
 • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 • Žiak a zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a odchode žiaka zo školy.
 • V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

                                                                                       Tešíme sa na vás! 

                                                                                                   Vaši učitelia

15906137665185-vyhlasenie.jpg