Podmienky prijatia detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

     Deti sa do materskej školy na preprimárne vzdelávanie prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú spolu s potvrdením pediatra osobne alebo poštou doručí na riaditeľstvo školy.

     Žiadosti sa prijímajú najneskôr do 15. mája pre prijatie dieťaťa k začiatku školského roka ( 1. septembra).

     Dieťa môže byť prijaté do materskej školy aj v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita.

     Rozhodnutie o prijatí (neprijatí) dieťaťa do materskej školy si prevezme zákonný zástupca osobne v škole alebo bude zaslané poštou.

Podmienky prijatia:
  • prednostne sú prijímané deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • uprednostňujeme prijatie súrodencov už prijatých detí do materskej školy a súrodencov žiakov základnej školy,
  • uprednostňujeme prijatie detí, ktoré budú pokračovať v štúdiu na základnej škole v Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Gorazda,
  • ďalšie voľné miesta budú obsadené postupne podľa prijatia žiadostí až do naplnenia kapacity materskej školy.