Riaditeľ Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach v súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20. apríla 2020 a po prerokovaní na zasadnutiach MZ, PK a na pedagogickej rade rozhodol o spôsobe záverečného hodnotenia žiakov školy v 2. polroku školského roku 2019/2020.

1. ročníku sa záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

2. – 9. ročníku budú žiaci hodnotení známkou v týchto predmetoch:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, ANGLICKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK, NEMECKÝ JAZYK, MATEMATIKA, VLASTIVEDA, PRÍRODOVEDA, PRVOUKA, FYZIKA, BIOLÓGIA, CHÉMIA, DEJEPIS, GEOGRAFIA, OBČIANSKA NÁUKA, CVIČENIA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA, KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO, INFORMATIKA.

V predmetoch:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA, TECHNIKA

na vysvedčení budú mať žiaci uvedené  „absolvoval/absolvovala.

 

Výsledná známka bude súhrnom všetkých nižšie uvedených kritérií:

Kritériá na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov sú:

  • známky získané za obdobie druhého polroka od 04. 02. 2020 do 13. 03. 2020,
  • úroveň vypracovania dištančných úloh, odosielanie materiálov vyučujúcim, komunikácia s vyučujúcimi, hodnotenie zadaných projektov v jednotlivých predmetoch,
  • zohľadnenie mimoriadnej situácie v čase pandémie a individuálnych podmienok každého žiaka - individuálny prístup.

V prípade, že žiak tieto kritériá plní neuspokojivo alebo vôbec, môže vyučujúci navrhnúť preskúšanie žiaka z učiva daného predmetu, ktoré sa v zmysle usmernenia realizuje najneskôr do 31. 08. 2020.

                                                                   

                                                                                                Mgr. Marek Horňák

                                                                                                      riaditeľ školy

DSCF6173.jpg

„Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách.“  (Flp 4, 6)

Ďakujeme, že vďaka Vám – rodičia a deti, ale aj všetkým zamestnancom školy, návrat do školských lavíc prebehol hladko a bez problémov...

                   Vedenie školy

Vážení rodičia!

      Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z  18. 05. 2020, https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/, v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 05. 2020 sme od 01. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020 pristúpili k nasledujúcim opatreniam:

 

Vážení rodičia!

     Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z  18. 05. 2020 https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/, v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 05. 2020 sme od 01. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020 pristúpili k nasledujúcim opatreniam:

Milí rodičia!

Prinášame Vám aktuálne informácie o prihlásení dieťaťa do MŠ na šk. rok 2020/2021.

Prihlásenie sa uskutoční vyplnením elektronickej prihlášky, ktorú je potrebné odoslať do 31. mája 2020.

Kto by mal problém s vyplnením tejto prihlášky alebo akékoľvek otázky, môže zavolať na t. č. 0910 842 969 alebo 0903 982 182 v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 14:00 hod. Radi Vám poradíme a odpovieme.

Tešíme sa a ďakujeme, že ste sa rozhodli dať svoje dieťa do našej materskej školy.

Elektronickú prihlášku si môžete stiahnuť:

Zapis 2020.jpg

Milí rodičia!

Prinášame Vám aktuálne informácie o zápise do 1. ročníka na šk. rok 2020/2021.

Zápis sa uskutoční vyplnením elektronickej prihlášky, ktorú je potrebné odoslať do 30. apríla 2020.

Kto by mal problém s vyplnením tejto prihlášky alebo akékoľvek otázky, môže zavolať na t. č. 0910 842 969 alebo 0903 982 182 v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 14:00 hod. Radi Vám poradíme a odpovieme.

Tešíme sa a ďakujeme, že ste sa rozhodli dať dieťa na našu školu.

Elektronickú prihlášku si môžete stiahnuť:

 

Na základe rokovania a hlasovania pedagogickej rady Vám oznamujeme, že predmety: hudobná výchova, telesná a športová výchova, pracovné vyučovanie, technika a výtvarná výchova, budú v 2. polroku školského roka 2019/2020 neklasifikované. Dôvodom je, že v čase prerušeného vyučovania nie je možné naplniť učebné ciele vyššie uvedených predmetov kvalitnou - plnohodnotnou realizáciou.

                                       S pozdravom

vedenie školy a pedagogický zbor

IMG_20200311_144251717 (2).jpg

     V stredu 11. marca 2020 sa konalo školské kolo obľúbenej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 28 žiakov 2. – 6. ročníka. Začali sme už tradične uvoľňovacími cvičeniami, aby sme sa zbavili trémy a rozcvičili si jazýčky. Potom prišiel medzi nás o. Marek, ktorý sa s nami pomodlil a dal nám požehnanie. P. učiteľka Erika predstavila zvyšné členky poroty – p. učiteľku Adelku Bombárovú a p. Aďku Horňákovú. A mohlo sa začať súťažiť. Všetci sme sa veľmi snažili, a tak to mala porota poriadne ťažké. Nakoniec to dopadlo takto:

I. KATEGÓRIA (2. – 4. ročník): POÉZIA   

1. miesto – Nelka Klobošičová (4.B)

2. miesto – Emmka Gajdošová (2. A)

3. miesto – Šimonko Baláž (2. A)

 

I. KATEGÓRIA (2. – 4. ročník): PRÓZA

1. miesto – Jurko Sisák (3. A)

2. miesto – Alžbetka Nemtušiaková (3. A), Tamarka Maťašová (4. B)

3. miesto – Marek Papcún (3. A), Riško Nemčok (4. A), Tamarka Čorejová (4. B)

 

II. KATEGÓRIA (5. – 6. ročník): POÉZIA

1. miesto – Paťka Raganová (5. A)

2. miesto – Natálka Hricová (5. A)

3. miesto – Emka Vlasatá (5. A)

 

II. KATEGÓRIA (5. – 6. ročník): PRÓZA

1. miesto – Karin Knausová (5. B)

2.miesto – Miška Orosová (5. A)

3. miesto – Ingridka Vravcová (5. A), Anetka Palutková (6. A)