JESENNÉ PRÁZDNINY

(31. 10. - 02. 11. 2018)

Počas týchto dní materská škola nebude v prevádzke  z dôvodu veľmi nízkeho počtu  prihlásených detí.

Počas týchto dní základná škola, školský klub detí nebudú v prevádzke.

Začiatok vyučovania po prázdninách -   05. 11. 2018 (pondelok).

                                                                        

METODICKÝ DEŇ

29. október 2018 (pondelok)

Vyučovanie v tento deň v základnej škole nebude. Školský klub detí je v prevádzke od 6:30 do 17:00 hod. Žiaci ZŠ sú odhlásení z obedov. Kto príde do ŠKD v tento deň, musí sa prihlásiť  na obed do stredy (24. 10. 2018).  Môžu sa prihlásiť na obedy aj žiaci, ktorí nechodia do ŠKD.

Materská škola je riadne v prevádzke.

IMG_20181024_124822.jpg

Tradične aj tento rok sme jeseň privítali v jej farbách. Oranžová zasvietila v stredu 24.10., červená vo štvrtok 25.10. a do hnedej sme sa vyobliekali v piatok 26.10.2018. Všetci zapojení a jesenne oblečení dostali malý darček. Veríme, že potešil. ŠKD

IMG_20181023_113408426.jpg

Dňa 23. 10. 2018 boli žiaci 3. – 9. ročníka v historickej budove Štátneho divadla Košice na interaktívnom výchovnom koncerte, ktorý sa uskutočnil v rámci projektu „Dnes si dáme operu“.  Autorkou projektu je Katarína Burgrová, hudobná pedagogička z Pedagogickej fakulty PU v Prešove. Na koncerte sme si mali možnosť vypočuť niekoľko nádherných skladieb a árií, v podaní sopranistky Lucie Knotekovej, barytonistu Mariána Lukáča a Orchestra Štátneho divadla Košice, pod vedením dirigenta Igora Dohoviča. Koncertom nás sprevádzal herec Peter Cibula.

IMG_1753.jpg

„Tak na svoju prvácku česť sľubujem...“ -  zaznelo z úst žiakov I.A a I.B triedy z Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda na slávnostnej imatrikulácii v stredu, 3.októbra 2018. Prijať medzi seba svojich najmenších spolužiakov sa opäť rozhodli žiaci  zo školského klubu, ktorí pozvali prváčikov. Aby boli prváčikovia pasovaní museli splniť tri neľahké úlohy, všetci sme im držali palce a veselo ich povzbudzovali.

Keďže deti všetky úlohy splnili boli slávnostne pasované veľkou ceruzou. Sľubom sa zaviazali  dodržiavať  všetky povinnosti školáka tak, ako  prikazuje „Cech školákov“. Z rúk pani učiteliek si prevzali medailu a malý darček.

 Slávnostná imatrikulácia bola veľkým dňom nielen pre samotných prvákov.

43701077_2007790825944651_1860812533955297280_n.jpg

V rámci fatimskej soboty sa 6. októbra v Klokočove konala Púť kresťanských pedagógov, metodicko - formačné stretnutie určené pre riaditeľov, pedagogických, nepedagogických zamestnancov a žiakov cirkevných škôl a školských zariadení Košickej eparchie. Na tejto púti sme sa zúčastnili i my – učitelia, žiaci a rodičia z našej školy.

43258914_752612318403866_514018396040331264_n.jpg

     2. októbra 2018 sa žiaci 6. – 9. ročníka z našej školy zúčastnili dejepisno-náboženskej exkurzie pod názvom Po stopách Karpatsko-duklianskej operácie a drevených kostolíkov. Svoju púť sme začali spoločnou modlitbou a potom sme sa už vybrali na Duklu, kde sme sa dozvedeli o bojoch, ktoré sa udiali na tomto území počas 2. svetovej vojny. Následne sme sa presunuli do malebnej dedinky Dobroslava, kde sme navštívili gréckokatolícky drevený chrám zo začiatku 18. stor., ktorý je zasvätený sv. Paraskeve. V ňom sme mali sv. liturgiu, ktorú náš duchovný správca o. Marek Horňák obetoval za všetkých padlých vojakov na tomto území – v Údolí smrti. Naše ďalšie zastavenie bolo vo Vojenskom múzeu vo Svidníku – to nadchlo hlavne chlapcov. Aj keď nám počasie veľmi neprialo a celý deň pršalo, zhodli sme sa, že to bol krásny a požehnaný deň.

Vyhlásenie cirkevných škôl na podporu biskupa

               My, riaditelia škôl a školských zariadení spolu so svojimi zamestnancami dôrazne odmietame mediálne útoky na osobu biskupa Mons. Milana Chautura v súvislosti s kauzou údajného zneužívania maloletého dievčaťa.

               Sme znepokojení z hrubého a neľudského útoku médií, ktorý je postavený na základe vykonštruovaného obvinenia a nezohľadňuje doterajšie výsledky policajného vyšetrovania. Jeho pravdivosť a opodstatnenosť nebola nijako preukázaná. Uvedomujeme si, aké ľahké je pošpiniť česť a dobré meno človeka, a ako ťažko sa uskutočňuje náprava.

               Všetci riaditelia a zamestnanci cirkevného školstva na území Košickej eparchie týmto vyjadrujeme podporu svojmu biskupovi.

Podpísaní riaditelia škôl a školských zariadení

 

Mgr. Katarína Čintalová

Cirkevná materská škola bl. b. Vasiľa Hopku, Michalovce

PaedDr. Dana Lacková

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Michala Archanjela, Stanča

Mgr. Mária Kokoruďová

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Košice

Mgr. Marcela Lemešová

Cirkevná spojená škola, Sečovce

Mgr. Ľudmila Bumberová

Cirkevná základná škola sv. Juraja, Trebišov

RNDr. Slavomír Partila

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov

Ing. Peter Koščo

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov

ThLic. Marek Jeník

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Košice

Mgr. Michal Tóth

Exarchátne centrum voľného času a Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša, Streda nad Bodrogom

PaedDr. Zsolt Szabó

Eparchiálne centrum voľného času sv. Ondreja, Veľké Slemence

PaedDr. ThLic. Peter Orenič

Školský úrad Košickej eparchie

Školský rok 2018/2019 sa začne slávnostnou sv. liturgiou v gréckokatolíckej kaplnke na Helsinskej ulici 03. 09. 2018  (pondelok) o 09:00 hod.

 

Materská škola je riadne v prevádzke od 06:30 do 17:00 hod., od 03. 09. 2018.

 

1.ročník ZŠ – žiaci prídu na liturgiu v sprievode rodičov. Po liturgii bude v škole, priamo v triede, krátke stretnutie s triednou učiteľkou a p. vychovávateľkou z dôvodu organizácie ďalšieho dňa v škole a ostaných organizačných záležitostí.

 

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. ročník  ZŠ – žiaci sa stretnú v škole o 08:00 hod. Na liturgiu pôjde každá trieda s p. učiteľkou triednou.

Po liturgii sa vrátia spoločne do svojich tried, kde budú oboznámení s organizáciou ďalšieho školského dňa – do 11:00 hod.

 

Školský klub detí  bude riadne v prevádzke od 03. 09. 2018. Pred vyučovaním od 06:30 do 08:00 hod.

Po vyučovaní do 17:00 hod.

 

Školská jedáleň je v prevádzke od 03. 09. 2018.

Žiakov na obedy môžete prihlasovať priebežne na telefónnom čísle – 0907 772 083.

Prihlásiť žiakov na obedy môžete najneskôr v daný deň – 03. 09. 2018 do 08:00 hod.                                                                                                                              

Bližšie informácie ohľadom školskej jedálne na stránke www.sjke.sk