Organizácia začiatku školského roka 02. september 2019

Školský rok 2019/2020 sa začne slávnostnou sv. liturgiou v gréckokatolíckej kaplnke na Helsinskej ulici 02. 09. 2019  (pondelok) o 09:00 hod.

 

Materská škola je riadne v prevádzke od 06:30 do 17:00 hod., od 02. 09. 2019.

 

1.ročník ZŠ – žiaci prídu na liturgiu v sprievode rodičov. Po liturgii bude v škole, priamo v triede, krátke stretnutie s triednou učiteľkou a p. vychovávateľkou z dôvodu organizácie ďalšieho dňa v škole a ostaných organizačných záležitostí.

 

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. ročník  ZŠ – žiaci sa stretnú v škole o 08:00 hod. Na liturgiu pôjde každá trieda s p. učiteľkou triednou.

Po liturgii sa vrátia spoločne do svojich tried, kde budú oboznámení s organizáciou ďalšieho školského dňa – do 11:00 hod.

 

Školský klub detí  bude riadne v prevádzke od 02. 09. 2019. Pred vyučovaním od 06:30 do 08:00 hod.

Po vyučovaní do 17:00 hod.

 

Školská jedáleň je v prevádzke od 02. 09. 2019.

Žiakov na obedy môžete prihlasovať priebežne na telefónnom čísle – 0907 772 083.

Prihlásiť žiakov na obedy môžete najneskôr v daný deň – 02. 09. 2019 do 08:00 hod.                                                                                                                              

Bližšie informácie ohľadom školskej jedálne na stránke www.sjke.sk