Organizácia najbližších dní

Oznam o udelení riaditeľského voľna

     Riaditeľ Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Juhoslovanská 2 v Košiciach v súlade s § 150, ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, udeľuje všetkým žiakom školy na deň 30. 01. 2020 riaditeľské voľno z dôvodu cirkevného sviatku a osláv Dňa učiteľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice.

Všetci žiaci sú v tento deň vyhlásení z obedov.
Školský klub detí v tento deň nebude v prevádzke.
Materská škola jriadne v prevádzke.     

 

Odovzdávanie polročných výpisov

     V piatok 31. januára 2020 bude prebiehať vyučovanie následovne: 

I. stupeň - 1.- 3. vyučovacia hodina podľa rozvrhu. 4. vyučovacia hodina - triednická hodina - hodnotenie polročných výsledkov a odovzdávanie polročných výpisov. Vyučovanie končí 11. 40 hod. ŠKD riadne v prevádzke.

II. stupeň - 1.- 4. vyučovacia hodina podľa rozvrhu. 5. vyučovacia hodina - triednická hodina - hodnotenie polročných výsledkov a odovzdávanie polročných výpisov. Vyučovanie končí 12. 35 hod. 

 

Polročné prázdniny 

     V pondelok 03. februára 2020polročné prádniny. Vyučovanie pokračuje v utorok 04. februára 2020.