O škole

     Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda na Juhoslovanskej ulici 2 v Košiciach bola zriadená 01. septembra 2009. Zriaďovateľom školy je Gréckokatolícka eparchia  v Košiciach. 

Základná škola

     Škola je jednou z mála škôl tohto typu v meste. Súčasťou školy je materská škola a školský klub detí. Tým je zabezpečený plynulý prechod detí z materskej školy do 1. ročníka základnej školy.

     Sme školou rodinného typu - školou s príjemným a rodinným prostredím – školou pre všetky deti.

     Základ výchovno-vzdelávacieho procesu je aj v názve nášho školského vzdelávacieho programu – „S vierou k múdrosti a poznaniu“. Naším poslaním je okrem výchovno-vzdelávacieho procesu aj duchovný rozmer vzdelávania. Predmet katolícke náboženstvo sa vyučuje od 1. ročníka – 2 vyučovacie hodiny týždenne. V rámci primárneho vzdelávania kladieme dôraz aj na vyučovanie cudzieho jazyka. Anglický jazyk sa vyučuje od 1.ročníka. Od siedmeho ročníka si žiaci vyberajú ďalší cudzí jazyk podľa ponuky: nemecký jazyk, ruský jazyk, taliansky jazyk.

     Čas mimo vyučovania môžu naši žiaci tráviť v školskom klube detí, pracovať v záujmových útvaroch, rozvíjať umelecké nadanie v základnej umeleckej škole - hudobnom a výtvarnom odbore.

 

Materská škola

    Materská škola je dvojtriedna. Poskytuje celodennú aj poldennú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Hlavným zámerom predškolského zariadenia je vytvoriť prostredie podnetné pre rozvoj všetkých stránok osobnosti dieťaťa.

    Materská škola podporuje osobnostný rozvoj dieťaťa v oblasti sociálno-emocionálnej, estetickej, morálnej, telesnej, intelektuálnej. Rozvíja zručnosti, schopnosti a tvorivosť deti, vytvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie deti.

    Keďže sme cirkevnou školou, edukačný proces a činnosti detí sú zamerané aj na duchovnú formáciu dieťaťa. Osobnosť dieťaťa je rozvíjaná v duchu kresťanských hodnôt, akými sú úprimnosť, vzájomná dôvera, ohľaduplnosť, odpustenie, akceptácia inej osoby... Poslaním je dopĺňať a rozvíjať rodinnú výchovu a rodinnú náboženskú výchovu, spolupracovať s rodičmi, vytvárať v škole príjemné rodinné prostredie. Podstatnou výhodou našej materskej školy je aj bezproblémový prechod do základnej školy, pretože deti zostávajú v prostredí, ktoré im je dobre známe, poznajú celý personál školy a zostávajú v pôvodnom a dobre známom kolektíve.