Materská škola

Cirkevná materská škola je súčasťou Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda a začala svoju činnosť 1. septembra 2009. Zriaďovateľom školy je Gréckokatolícka eparchia Košice.

Materská škola je dvojtriedna. Poskytuje celodennú aj poldennú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Hlavným zámerom predškolského zariadenia je vytvoriť prostredie podnetné pre rozvoj všetkých stránok osobnosti dieťaťa.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj dieťaťa v oblasti sociálno-emocionálnej, estetickej, morálnej, telesnej, intelektuálnej. Rozvíja zručnosti, schopnosti a tvorivosť detí, vytvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie deti.

Keďže sme cirkevnou školou, edukačný proces a činnosti deti sú zamerané aj na duchovnú formáciu dieťaťa. Osobnosť dieťaťa je rozvíjaná v duchu kresťanských hodnôt, akými sú úprimnosť, vzájomná dôvera, ohľaduplnosť, odpustenie, akceptácia inej osoby...

Poslaním je dopĺňať a rozvíjať rodinnú výchovu a rodinnú náboženskú výchovu, spolupracovať s rodičmi, vytvárať v škole príjemné rodinné prostredie.

Podstatnou výhodou našej materskej školy je aj bezproblémový prechod do základnej školy, pretože deti zostávajú v prostredí, ktoré im je dobre známe, poznajú celý personál školy a zostávajú v pôvodnom a dobre známom kolektíve.