Hodnotenie a klasifikácia žiakov

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Juhoslovanská 2 v Košiciach v súlade s Usmernením k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov ZŠ v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 a po prerokovaní na zasadnutiach MZ, PK a na pedagogickej rade rozhodol o spôsobe hodnotenia žiakov v 1. polroku školského roku 2020/2021.

V 1. ročníku sa hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia, okrem výchovných predmetov.

V 2. – 9. ročníku budú žiaci klasifikovaní známkou, okrem predmetov: hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie a technika.

Výsledná známka bude súhrnom známok získaných počas prezenčného vyučovania a výsledkov práce dištančného vzdelávania. Pri hodnotení a klasifikácii budú zohľadnené aj individuálne podmienky každého žiaka.

                                                                               

                                                                             Mgr. Marek Horňák, riaditeľ školy