Čo ste ešte nevideli :)

62149960_912882805713145_8164087429255397376_n.jpg

Dňa 13. mája 2019 sa uskutočnilo finále celomestskej dejepisnej súťaže Košice. Táto súťaž mala niekoľko kôl a prebiehala od októbra 2018 do mája 2019. Z našej školy sa do nej zapojilo 5 družstiev zložených zo žiakov 2. stupňa. Najviac sa darilo družstvu z 5. A v zložení: Soňka Mochťaková, Livka Maťašová a Miško Struk, ktorí skončili na krásnom 3. mieste. Blahoželáme a zároveň ďakujeme p. učiteľovi Šimkovičovi za prípravu. 

                                                                                                                           Tinka, 5. B

59839116_307229830202603_3154463894760587264_n.jpg

Na noc z 10. na 11. mája sme sa všetci veľmi tešili. Konala sa totiž Biblická noc. Ako každý rok aj tento sme ju prežívali naplno a s elánom. Každý z nás si priniesol z domu plno dobrôt, takže na agape sa stoly prehýbali J. Pozvanie medzi nás prijal o. Pavol Bardzák, ktorý nám porozprával o ikonách. Veľmi nás pobavila aktivita, keď sme sa všetci rozdelili do 5 družstiev a mali sme pár minút na to, aby sme pantomímou stvárnili výjav zo Svätého písma. Ostatní hádali, čo predstavujeme. Samozrejme, k Biblickej noci patria aj nekonečné rozhovory, tajné zakrádanie sa po chodbách J , málo spánku... Bolo super a už teraz sa tešíme na Biblickú noc 2020 :) 

62135670_1035620693304855_2565764774881132544_n.jpg

V piatok, 10. mája, sme sa my – deviataci zúčastnili besedy o období 50-tych a 60-tych rokov minulého storočia u nás na Slovensku. Keď sme sa učili na hodinách dejepisu o tomto období, p. učiteľke napadlo, že by bolo zaujímavé pozvať očitých svedkov tejto doby na besedu. My sme tento nápad s nadšením prijali. Pozvanie prijali sr. Alžbeta a p. Barnová, mamka našej p. ekonómky Ľubky. Sr. Alžbeta nám rozprávala o období, keď bola snaha o likvidáciu reholí, o tom, ako boli naše sestry odvezené do Čiech, ako boli prenasledované... P. Barnová ako dcéra gréckokatolíckeho kňaza vydala silné svedectvo, ako celé toto ťažké obdobie vnímala ako malé dievčatko. Rozprávali nám smutné zážitky, ale zároveň plné optimizmu a viery. Bol to pre nás veľmi silný zážitok.

                                                                                                                             Ivka, 9. A

61742482_1218297421677315_9119043729296982016_n.jpg

9. mája 2019 sa v 5. A uskutočnila akcia Z rozprávky do rozprávky. Na tento deň sme sa poctivo a dlho pripravovali. Vyrábali sme pozvánky, rozlúčkové medaily, prezentácie, ilustrácie z rozprávok... Pozvanie na rozprávkové dopoludnie k nám prijali škôlkari a všetky triedy 1. stupňa. Akcia prebiehala na troch stanovištiach. Na prvom, ktoré si pripravili Mišo a Henryk, prebiehala prezentácia o rozprávkach a potom nasledoval kvíz. Kto vedel správnu odpoveď, dostal sladkú odmenu. Potom sa deti presunuli do druhej časti – kde bola výstava obrázkov – ilustrácií z rozprávok. Úlohou detí bolo prísť na to, z ktorej rozprávky sú postavy na obrázku. Po zvládnutí aj tejto časti nasledovalo divadelné predstavenie – moderné spracovanie klasickej rozprávky O červenej čiapočke v podaní hereckých talentov z 5. A. Ohlasy na predstavenie i celú akciu sme mali len pozitívne, a preto sa už teraz tešíme, čo zorganizujeme s našou p. učiteľkou Erikou nabudúce.

                                                                                                             Livka a Soňka, 5. A

IMG_20190429_153251444_HDR.jpg

Dňa 29. 04. 2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019. Táto súťaž v speve slovenských ľudových piesní sa u nás v škole teší veľkej obľube. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Porota v zložení p. uč. Norika Hentšelová z KSPgŠ, p. uč. Vlasta Tarnociová a o. Martin Mikula napokon rozhodli takto:

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice

Zápis do materskej školy pre školský rok 2019/2020

Do 15. mája 2019 prijíma materská škola žiadosti zákonných zástupcov na prijatie dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2019/2020.

Podmienky prijatia:

  • prednostne sú prijímané deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • uprednostňujeme prijatie súrodencov už prijatých detí do materskej školy a súrodencov žiakov základnej školy,
  • uprednostňujeme prijatie detí, ktoré budú pokračovať v štúdiu na základnej škole v Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Gorazda,
  • ďalšie voľné miesta budú obsadené postupne podľa dátumu prijatia žiadostí až do naplnenia kapacity materskej školy.

Vypísané tlačivá žiadosti o prijatie do MŠ, potvrdené pediatrom môžete odovzdať osobne v škole, prípadne poslať na adresu školy.

Tlačivá sú k dispozícii v škole a na webovej stránke školy www.skolagorazd.sk v sekcii Materská škola – Podmienky prijatia.

56526771_381127912473439_1869884295158431744_n.jpg

5. apríla 2019 sa v priestoroch Centra voľného času na Popradskej ulici  konalo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Alžbetka Nemtušiaková (2. A) - 1. kategória – próza, Ingridka Vravcová (4. A) - 1. kategória – poézia, Livka Maťašová (5. A) – 2. kategória – próza, Tinka Klobošičová (5. B) – 2. kategória – poézia a Šimon Batkovič (8. A) – 3. kategória – poézia. Všetci naši recitátori podali skvelé výkony. Porote sa najviac páčili – Alžbetka, ktorá získala 3. miesto, Ingridka, ktorá si odniesla 2. miesto a Tinka, ktorá okrem 2. miesta získala i návrh na postup do krajského kola. Blahoželáme.