Čo ste ešte nevideli :)

1..jpg

     V decembri 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo výzvu na predloženie žiadostí a zapojenie sa do projektu ČÍTAME RADI. Zapojili sme sa a boli úspešní 😊. Získali sme sumu 800 eur na nákup kníh pre našich žiakov na podporu čitateľskej gramotnosti. Doplnenie školskej knižnice sme realizovali súčasne s dozariaďovaním Oddychovej zóny, ktorej súčasťou sú práve knihy. Veľmi sa tešíme na príchod žiakov, keď v prezenčnom období začneme využívať túto časť školy nielen na oddych, ale aj na zážitkové vyučovanie...

04.jpg

     Vďaka úspešnému projektu cez grantový program pre cirkevné školy Renovabis sme získali minulý rok 3050 eur na nákup počítačov a inováciu učebne IKT. Okrem prípravy miestnosti na zriadenie učebne prebiehal i prieskum trhu, kde sme narazili na problém dostupnosti vhodného technického vybavenia, keďže opäť prebiehalo dištančné vzdelávanie žiakov 2. stupňa. Napriek tomu sa nám podarilo zakúpiť z projektu 10 počítačov Lenovo (na spolufinancovaní sme sa podieľali sumou 1444 eur) a z vlastných školských prostriedkov sme zakúpili 5 počítačov.

     V súčasnosti je počítačová učebňa vybavená 15 novými PC. Aj keď sa žiaci vyučujú online-formou, daná učebňa IKT je pripravená v prípade potreby poslúžiť pre žiakov rodičov z kritickej infraštruktúry.

    Veríme, že sa po nástupe žiakov do školy zefektívni a zmodernizuje vyučovanie predmetu informatika, aj  ostatných vyučovacích predmetov. Moderná učebňa prinesie všestranný rozvoj v oblasti informačno - komunikačných zdrojov, väčšiu bezpečnosť pri práci s internetom pre všetkých žiakov a učiteľov.

146640625_10221609600782621_2574665477556749231_n.jpg

    Na základe odporúčania RÚVZ so sídlom v Košiciach, odporúčania Bezpečnostnej rady okresu Košice, Krízového štábu mesta Košice a odporúčania zriaďovateľa od 09. 02. 2021 NEOBNOVUJEME prezenčné vzdelávanie pre žiakov ZŠ a detí MŠ až do odvolania.
 

Výchovno-vzdelávací proces bude naďalej pokračovať v nastavenom režime.

     Od zajtra (09. 02. 2021)  NEOTVÁRAME MŠ, ŠKD pre deti a žiakov rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, resp. zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva z dôvodu veľmi nízkeho záujmu. 


Vedenie školy

 

   Ak sa nezmenia pokyny Ministerstva školstva SR, od budúceho týždňa otvárame školu pre deti MŠ a žiakov 1. stupňaPodmienkou pre nástup žiaka do školy je aktuálny negatívny test jedného rodiča alebo potvrdenie o prekonaní Covid 19, ktoré sa bude dokladovať čestným vyhlásením.

  Presný dátum nástupu a ďalšie pokyny budú zverejnené na našej webovej stránke a budete o nich informovaní aj prostredníctvom EduPage.

                                                                   Mgr. Marek Horňák, RŠ

10141_navrat-do-skol-od-822021.png Informácie, ktoré sú publikované vyššie, budú ešte aktualizované po prijatí uznesenia Vlády SR a vyhlášky ÚVZ SR.

Vážení rodičia,

MŠ ostáva i naďalej ZATVORENÁ z dôvodu nízkeho záujmu rodičov z kritickej infraštruktúry.

                                          Mgr. Marek Horňák, riaditeľ školy

škola.jpg

     Posledný deň 1. polroka tohto netradičného a zároveň náročného školského roka naši žiaci 6. - 9. ročníka absolvovali vzdelávaciu aktivitu v rámci projektu Globálne a rozvojové vzdelávanie ako súčasť programu Škola priateľská k deťom. Išlo o online prednášku o podvýžive a živote detí v krajinách tretieho sveta. Táto téma vyvolala množstvo otázok, preto sa k nej určite vrátime i na hodinách občianskej náuky, katolíckeho náboženstva...

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Juhoslovanská 2 v Košiciach v súlade s Usmernením k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov ZŠ v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 a po prerokovaní na zasadnutiach MZ, PK a na pedagogickej rade rozhodol o spôsobe hodnotenia žiakov v 1. polroku školského roku 2020/2021.

V 1. ročníku sa hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia, okrem výchovných predmetov.

V 2. – 9. ročníku budú žiaci klasifikovaní známkou, okrem predmetov: hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie a technika.

Výsledná známka bude súhrnom známok získaných počas prezenčného vyučovania a výsledkov práce dištančného vzdelávania. Pri hodnotení a klasifikácii budú zohľadnené aj individuálne podmienky každého žiaka.

                                                                               

                                                                             Mgr. Marek Horňák, riaditeľ školy

                                      

     Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ deti a žiaci sa od pondelka 25. 01. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime ako doteraz.

stiahnuť.png

     V decembri prebehlo i školské kolo Dejepisnej olympiády. Realizovalo sa tiež online formou z domu. Školského kola DO sa zúčastnili všetci žiaci 6. - 8. ročníka. Ak to epidemiologická situácia dovolí a bude sa konať okresné kolo, tak z každej kategórie dvaja najúspešnejší nás budú reprezentovať na okresnom kole DO.

Kategória F  1. miesto – N. Hricová, Š. Vernarská (VI. A) 

                     2. miesto – D. F. Frágner (VI. A)

                     3. miesto – P. Raganová (VI. A)

Kategória E  1. miesto – S. Sirková, M. Klobošičová (VII. A) 

                      2. miesto – M. Struk (VII. A)

Kategória D  1. miesto – M. Oravec (VIII. A) 

                      2. miesto – A, Baffiová (VIII. A) 

 

                                         Blahoželáme!

 

stiahnut.png

     Prvý decembrový týždeň prebehlo školské kolo Pytagoriády. Tradičná matematická súťaž sa tohto roku konala netradične. Okrem tretiakov, ktorí ju robili v škole, ostatní žiaci 4. – 8. ročníka ju robili online formou z domu.

Kategória P3       1. miesto – D. Mezeiová (III. B)

                              2. miesto – M. R. Hajduk (III. A)

                              3. miesto – A. Vernarská (III. A)

Kategória P4       1. miesto – M. Antolík (IV. A)

                              2. miesto – K. Hricišinová (IV. A)

                              3. miesto – K. Nigut (IV. A)

Kategória P5       1. miesto – R. A. Nemčok + M. Schuller (V. A)

                              3. miesto – G. J. Rak (V. A)

Kategória P6       1. miesto – D. F. Frágner (VI. A)

                              2. miesto – N. Hricová (VI. A)

                              3. miesto – P. Raganová (VI. A)

Kategória P7       1. miesto – M. Klobošičová (VII. A)

                              2. miesto – M. Struk (VII. A)

                              3. miesto – E. Takáčová (VII. A)

   Kategória P8     1. miesto – M. Oravec (VIII. A)

                              2. miesto – neudelené

                              3. miesto - neudelené   

 

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!