Čo ste ešte nevideli :)

DSCF6409.jpg

     Posledný deň školského roka sa v našej materskej škole konala rozlúčka s predškolákmi. Budúcich prváčikov pani učiteľky ozdobili šerpou s menom, odovzdali im darčeky, zaznel sľub predškolákov a každý z nich sa podpísal do kroniky k svojej fotografii. Potom sa im pán riaditeľ prihovoril a odovzdal osvedčenia o ukončení MŠ. Aj kamaráti z menšej triedy im krátkou básničkou popriali dobré známky a milé pani učiteľky. Tak veríme, že sa im bude v škole dariť...

 

DSCF6362.jpg

     V pondelok 29. júna sa konala už tradičná rozlúčka žiakov štvrtého ročníka s prvým stupňom. V prítomnosti svojich mladších spolužiakov museli naši štvrtáci splniť úlohy - prejsť "tesnou bránou", zjesť "tabletku múdrosti" a kto to zvládol, dostal stužku a tým bol prepustený z 1. stupňa a otvorila sa mu brána na 2. stupeň. Potom sa štvrtáci poďakovali všetkým učiteľom a vychovávateľom, ktorí ich počas štyroch rokov sprevádzali. Nasledovalo bohaté agape...

DSCF6315.jpg

     29. júna na sviatok apoštolov Sv. Petra a sv. Pavla sme sa celá škola zúčastnili sv. liturgie, ktorú s našimi duchovnými otcami - o. Marekom a o. Martinom slávil i vladyka Cyril Vasiľ a riaditeľ Školského úradu o. Peter Orenič. Spoločne sme ďakovali za tento netradičný školský rok, za to, že sme ho prežili v zdraví a že sme sa mohli vrátiť do školských lavíc.

Milí rodičia a žiaci,

na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu a nášho zriaďovateľa sa dňom 22. júna 2020  obnovuje školské vyučovanie pre 1. až 9. ročník základnej školy.

 • Všetci žiaci našej školy môžu v tomto termíne nastúpiť do „svojej“ triedy. 
 • Základná škola je v plnom rozsahu personálne aj priestorovo pripravená k prevádzke. 
 • ZŠ, MŠ a ŠKD bude v prevádzke v čase od 6:30 hod. do 16:30 hod.
 • Príchod do rannej ŠKD je cez dolný vchod.
 • Príchod ostatných žiakov do budovy školy je od 7:30 hod. do 7:55 hod.
 • Žiaci 1. - 4.  ročníka vstupujú dolným vchodom,  žiaci 5. – 9. ročníka horným vchodom.
 • Začiatok vyučovania je o 8:00 hod.
 • Rozvrh jednotlivých tried 1. –  4. ročníka určuje triedny učiteľ. Vyučujú sa 4 hodiny a končí sa 11:40 hod.
 • V 5. - 9. ročníku prebieha vyučovanie podľa rozvrhu platného od 01. 09. 2019 bez 6. vyučovacej hodiny, t. j. do 12:35 hod.
 • Po ukončení vyučovania, keď sa žiaci naobedujú, ostávajú v oddeleniach ŠKD do 16:30 hod.
 • Odchody detí z ŠKD sú v časoch 14:30 hod., 15:00 hod., 15:30 hod.,16:00 hod., 16:25 hod.
 • Odchod žiakov 1. –  4. ročníka zo školy a z ŠKD je len cez dolný vchod.
 • Odchod žiakov 5. –  9. ročníka zo školy je len cez horný vchod (12:35 hod. – 13:00 hod).
 • Akúkoľvek zmenu odchodu žiaka zo školy je zákonný zástupca žiaka povinný písomne oznámiť.
 • Školská jedáleň pripravuje stravu pre všetkých prihlásených stravníkov.
 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. (Vyhlásenie vám zaslali triedni učitelia mailom alebo si ho môžete stiahnuť pod článkom.)
 • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 • Žiak a zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a odchode žiaka zo školy.
 • V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

                                                                                       Tešíme sa na vás! 

                                                                                                   Vaši učitelia

DSCF6214.jpg

      Milí rodičia, drahí naši žiaci!

Poslednýkrát v tomto školskom roku pridávame úlohy prostredníctvom našej webstránky... Tešíme sa na Vás všetkých 22. júna v škole.

Týmto obrázkom nás potešila Paťka Raganová z V. A.

                                                     Vaši učitelia 

                                                                                                                                               

     Na základe opatrení a rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR  účinných od 15. júna 2020, pristupujeme k zmene organizácie vyučovania nasledovne:

 • ZMENA ČASU PREVÁDZKY:  od 06:30 hod. do 16:30 hod.
 • Povoľuje sa už zmiešavanie detí, a preto bude opäť ranné a popoludňajšie schádzanie a rozchádzanie sa detí formou ZBERNEJ TRIEDY.
 • Naďalej platia usmernenia RÚVZ. (Dodržiavanie hygienických a epidemiolo-gických opatrení – dezinfekcia rúk pri vstupe)
 • Teplotu deťom merať budeme, ale nebudete  podpisovať denné vyhlásenie.
 • Povinnosťou rodičov ostáva Vyhlásenie – PRI PRVOM NÁSTUPE DETÍ a po trojdňovej neprítomnosti v MŠ - tlačivo majú pripravené pani učiteľky.
 • Naďalej platí zákaz nosenia hračiek, pitia atď. do MŠ.

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy

NEZABUDNITE posteľné prádlo, pyžamo, prezuvky.

V prípade záujmu nahláste svoje dieťa do piatku 12. 06. 2020 do 14:00 hod na tel. číslo: 0910 85 22 01.

 

     Na základe opatrení a rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR  účinných od 15. júna 2020, pristupujeme k zmene organizácie vyučovania nasledovne:

 • Prevádzka školy je od 6:30 hod. do 16:30 hod.
 • Od 6:30 hod. do 7:30 hod. - ranná ŠKD.
 • Príchod do rannej ŠKD je cez dolný vchod.
 • Príchod ostatných žiakov do budovy školy je od 7:30 hod. do 7:55 hod.
 • Žiaci 1. a 2. ročníka vstupujú dolným vchodom, žiaci 3. – 5. ročníka horným vchodom.
 • Začiatok vyučovania je o 8:00 hod.
 • Rozvrh jednotlivých tried 1. –  4. ročníka určuje triedny učiteľ. Vyučujú sa 4 hodiny a končí sa 11:40 hod.
 • V 5. ročníku sa vyučuje podľa rozvrhu platného od 01. 09. 2019 bez 6. vyučovacej hodiny.
 • Po ukončení vyučovania a naobedovaní sa  žiaci ostávajú v oddeleniach ŠKD do 16:30 hod.
 • Odchody detí z ŠKD sú v časoch 14:30 hod., 15:00 hod., 15:30 hod.,16:00 hod., 16.25 hod.
 • Odchody žiakov zo školy a z ŠKD len cez dolný vchod.
 • Ruší sa ranné meranie teploty.
 • Ruší sa obmedzenie počtu žiakov (20) v triede/skupine/oddelení.
 • Pri novo nastúpených žiakoch (od 15.6.2020) ostáva v platnosti povinnosť predložiť triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (príloha Vyhlásenie).
 • Akúkoľvek zmenu odchodu žiaka zo školy je zákonný zástupca žiaka povinný písomne včas nahlásiť triednej učiteľke, resp. pani vychovávateľke.
 • Za prihlasovanie a odhlasovanie zo stavovania je zodpovedný zákonný zástupca žiaka.
 • Naďalej ostáva v platnosti zákaz vstupu osobám s príznakmi ochorenia COVID – 19

 

     Riaditeľ Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach v súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20. apríla 2020 a po prerokovaní na zasadnutiach MZ, PK a na pedagogickej rade rozhodol o spôsobe záverečného hodnotenia žiakov školy v 2. polroku školského roku 2019/2020.

1. ročníku sa záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

2. – 9. ročníku budú žiaci hodnotení známkou v týchto predmetoch:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, ANGLICKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK, NEMECKÝ JAZYK, MATEMATIKA, VLASTIVEDA, PRÍRODOVEDA, PRVOUKA, FYZIKA, BIOLÓGIA, CHÉMIA, DEJEPIS, GEOGRAFIA, OBČIANSKA NÁUKA, CVIČENIA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA, KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO, INFORMATIKA.

V predmetoch:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA, TECHNIKA

na vysvedčení budú mať žiaci uvedené  „absolvoval/absolvovala.

 

Výsledná známka bude súhrnom všetkých nižšie uvedených kritérií:

Kritériá na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov sú:

 • známky získané za obdobie druhého polroka od 04. 02. 2020 do 13. 03. 2020,
 • úroveň vypracovania dištančných úloh, odosielanie materiálov vyučujúcim, komunikácia s vyučujúcimi, hodnotenie zadaných projektov v jednotlivých predmetoch,
 • zohľadnenie mimoriadnej situácie v čase pandémie a individuálnych podmienok každého žiaka - individuálny prístup.

V prípade, že žiak tieto kritériá plní neuspokojivo alebo vôbec, môže vyučujúci navrhnúť preskúšanie žiaka z učiva daného predmetu, ktoré sa v zmysle usmernenia realizuje najneskôr do 31. 08. 2020.

                                                                   

                                                                                                Mgr. Marek Horňák

                                                                                                      riaditeľ školy