Čo ste ešte nevideli :)

Vážení rodičia,

MŠ ostáva i naďalej ZATVORENÁ z dôvodu nízkeho záujmu rodičov z kritickej infraštruktúry.

                                          Mgr. Marek Horňák, riaditeľ školy

škola.jpg

     Posledný deň 1. polroka tohto netradičného a zároveň náročného školského roka naši žiaci 6. - 9. ročníka absolvovali vzdelávaciu aktivitu v rámci projektu Globálne a rozvojové vzdelávanie ako súčasť programu Škola priateľská k deťom. Išlo o online prednášku o podvýžive a živote detí v krajinách tretieho sveta. Táto téma vyvolala množstvo otázok, preto sa k nej určite vrátime i na hodinách občianskej náuky, katolíckeho náboženstva...

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Juhoslovanská 2 v Košiciach v súlade s Usmernením k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov ZŠ v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 a po prerokovaní na zasadnutiach MZ, PK a na pedagogickej rade rozhodol o spôsobe hodnotenia žiakov v 1. polroku školského roku 2020/2021.

V 1. ročníku sa hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia, okrem výchovných predmetov.

V 2. – 9. ročníku budú žiaci klasifikovaní známkou, okrem predmetov: hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie a technika.

Výsledná známka bude súhrnom známok získaných počas prezenčného vyučovania a výsledkov práce dištančného vzdelávania. Pri hodnotení a klasifikácii budú zohľadnené aj individuálne podmienky každého žiaka.

                                                                               

                                                                             Mgr. Marek Horňák, riaditeľ školy

                                      

     Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ deti a žiaci sa od pondelka 25. 01. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime ako doteraz.

stiahnuť.png

     V decembri prebehlo i školské kolo Dejepisnej olympiády. Realizovalo sa tiež online formou z domu. Školského kola DO sa zúčastnili všetci žiaci 6. - 8. ročníka. Ak to epidemiologická situácia dovolí a bude sa konať okresné kolo, tak z každej kategórie dvaja najúspešnejší nás budú reprezentovať na okresnom kole DO.

Kategória F  1. miesto – N. Hricová, Š. Vernarská (VI. A) 

                     2. miesto – D. F. Frágner (VI. A)

                     3. miesto – P. Raganová (VI. A)

Kategória E  1. miesto – S. Sirková, M. Klobošičová (VII. A) 

                      2. miesto – M. Struk (VII. A)

Kategória D  1. miesto – M. Oravec (VIII. A) 

                      2. miesto – A, Baffiová (VIII. A) 

 

                                         Blahoželáme!

 

stiahnut.png

     Prvý decembrový týždeň prebehlo školské kolo Pytagoriády. Tradičná matematická súťaž sa tohto roku konala netradične. Okrem tretiakov, ktorí ju robili v škole, ostatní žiaci 4. – 8. ročníka ju robili online formou z domu.

Kategória P3       1. miesto – D. Mezeiová (III. B)

                              2. miesto – M. R. Hajduk (III. A)

                              3. miesto – A. Vernarská (III. A)

Kategória P4       1. miesto – M. Antolík (IV. A)

                              2. miesto – K. Hricišinová (IV. A)

                              3. miesto – K. Nigut (IV. A)

Kategória P5       1. miesto – R. A. Nemčok + M. Schuller (V. A)

                              3. miesto – G. J. Rak (V. A)

Kategória P6       1. miesto – D. F. Frágner (VI. A)

                              2. miesto – N. Hricová (VI. A)

                              3. miesto – P. Raganová (VI. A)

Kategória P7       1. miesto – M. Klobošičová (VII. A)

                              2. miesto – M. Struk (VII. A)

                              3. miesto – E. Takáčová (VII. A)

   Kategória P8     1. miesto – M. Oravec (VIII. A)

                              2. miesto – neudelené

                              3. miesto - neudelené   

 

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

 

     Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 11. 12. 2020 sa vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 08. januára 2021.

Materská škola v tom čase nebude v prevádzke z dôvodu  nízkeho počtu prihlásených detí.

     Vyučovanie po vianočných prázdninách začína v pondelok 11. januára 2021.

   Od 10. 12. 2020 prechádza naša škola do červenej fázy COVID – 19 z prevádzkových dôvodov. Škola bude zatvorená do 18. 12. 2020, vrátane. Bližšie informácie dostanú rodičia žiakov ZŠ cez Edupage. Rodičov detí MŠ budú informovať triedne učiteľky cez sms.

                                       Mgr. Marek Horňák, riaditeľ školy

Vážení rodičia detí z MŠ,

jeden z pedagogických zamestnancov, ktorý prišiel do úzkeho kontaktu s Vašim synom (dcérou) bol pozitívne testovaný na ochorenie COVID – 19. Preto je v tejto súvislosti nariadená domáca karanténa Vášmu dieťaťu od 10. 12. 2020 do 17. 12. 2020 vrátane. Karanténa sa nevzťahuje na ďalších rodinných príslušníkov. Ak by sa u Vašich detí prejavili príznaky ochorenia, prosím, kontaktujte svojho pediatra, ktorý Vás oboznámi o ďalšom postupe. Z prevádzkových dôvodov bude škola zatvorená aj 18. 12. 2020. Pri návrate dieťaťa do školy je potrebné doložiť potvrdenie o zdravotnom stave od Vášho pediatra, že dieťa sa môže začleniť do  kolektívu a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  (pozri príloha).

 

Naša škola sa nachádza v červenej fáze COVID-19.

V tomto období je Vaše dieťa odhlásené zo stravy .

 

                                                                                Mgr. Marek Horňák,

                                              riaditeľ CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice

 

 

DSCF6999.jpg

     V pondelok 07. 12. 2020 nás tak ako každý rok poctil svojou návštevou sv. Mikuláš. Navštívil každú triedu, porozprával sa so žiakmi i učiteľmi a zdôraznil, aké dôležité je načúvať svojmu srdcu a používať jazyk lásky. Samozrejme, nechýbali ani darčeky :-). Keďže viacero tried sa v súčasnosti vzdeláva dištančnou formou, udelil im sv. Mikuláš požehnanie počas online vyučovania. Darčeky ich neminú, dostanú ich po návrate do školy...