Čo ste ešte nevideli :)

195067824_479859016426602_2221456518990374706_n.jpg

V zdravom tele - zdravý duch!  

Tak sa začala dňa 2. júna 2021 detská športová olympiáda. Nádejní športovci z triedy Lienok a Sovičiek spoločne nastúpili na školský dvor. Po zapálení „olympijského ohňa“ deti priniesli svoje vlajky a olympiáda mohla začať. Súťažilo sa v behu, skoku z miesta, v hode na cieľ a v iných netradičných disciplínach. Chlapci a dievčatá si svojím športovým úsilím vybojovali medaily, diplomy i sladkú odmenu.

Na záver si všetci zaspievali a zatancovali na znak radosti z víťazstva.

EDU zápis MŠ.jpg

Milí rodičia!

Prinášame Vám aktuálne informácie o prihlásení dieťaťa do MŠ na šk. rok 2021/2022.

Zápis do MŠ sa uskutoční vyplnením žiadosti, ktorú je potrebné doručiť do 31. mája 2021.

Doručenie žiadosti je možné:

1.     prostredníctvom e-mailu na zastupkynaskolagorazd@gmail.com

2.     poštou na adresu: Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, 040 13 Košice

3.     osobne (na vrátnicu školy)

Kto by mal problém s vyplnením tejto žiadosti alebo akékoľvek otázky, môže zavolať na t. č. 0910 842 969 alebo 0903 982 182. Radi Vám poradíme a odpovieme.

Tešíme sa a ďakujeme, že ste sa rozhodli dať svoje dieťa do našej materskej školy.

Čítame pohybom k zdraviu_II. B_1.jpg

Ospravedlnenie neprítomnosti žiaka od 17. mája 2021:

 · V súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sa ospravedlnenie neprítomnosti žiaka zákonným zástupcom predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyuč. dní.

· V prípade neprítomnosti žiaka z dôvodu podozrenia na Covid-19 (označený ako „úzky kontakt“) je RÚVZ, alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast žiakovi nariadená v zmysle platnej vyhlášky povinná karanténa a jej podmienky ukončenia.

· V prípade ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, všeobecným lekárom pre deti a dorast) predloží pri návrate žiaka do školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

· Po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá rodič vyhlásenie o bezinfekčnosti (cez Edupage). Pri prerušení viac ako 5 vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Vážený pán riaditeľ otec Marek Horňák!

     Dovoľte mi v mene rodičov, Vám a celému pedagogickému kolektívu CZŠ s MŠ sv. Gorazda z celého srdca poďakovať za vedenie detí počas dištančného štúdia. Aj keď to bol veľmi náročný čas, nie len pre deti a Vás pedagógov, ale aj pre nás rodičov a sme radi, že sú už v škole. Chceme sa poďakovať aj za výrazné zlepšenie on-line výučby oproti prvej vlne Covid -19. Ďakujeme škole za poskytnutie technického vybavenia pre deti, ktoré nemali doma technické možnosti k online výučbe, aby sa mohli aj oni zúčastniť on-line vyučovania.
     Aj keď celá situácia nás všetkých zaskočila a overila si naše limity, mala aj určité pozitíva hlavne z IT stránky. Deti sa naučili používať mail, fotiť si práce, posielať ich cez Edupage a zároveň využívať aplikáciu Zoom. Ich IT gramotnosť sa celkom prirodzene posunula o míľové kroky a nie len ich , ale aj pedagógov. Videli sme vynikajúco urobené prezentácie, zapálenie učiteľov pri vysvetľovaní nového učiva, používanie rôznych aplikácii a zdrojov. Napriek tomu, že deti už začínali byť frustrované a nik nevidel svetlo na konci tunela. A nakoniec aj nás rodičov to posunulo a otvorilo nám možnosti on-line rodičovského združenia.
     Ďakujeme a prajeme si, aby sme sa všetci dokázali vrátiť čo najskôr k normálnemu životu, stretávaniu sa a hlavne vzdelávaniu žiakov v priestoroch školy.

Ešte raz za všetko ĎAKUJEME!

                   S úctou
                             M. Schullerová, predseda RR

DSCF7285.jpg

     13. mája 2021 na sviatok Nanebovstúpenia nášho Pána Ježiša Krista sa na našej škole konala odpustová slávnosť, ktorej sa zúčastnil i vladyka Cyril Vasiľ s riaditeľom Eparchiálneho školského úradu o. Petrom Oreničom.

     Slávnosť začala sv. liturgiou, ktorú žiaci kvôli epidemiologickým opatreniam sledovali vo svojich triedach prostredníctvom YouTubového kanála Škola Gorazd. Po nej vladyka Cyril bol osobne pozdraviť škôlkarov a po krátkej prestávke nasledovala online Talkshow s vladykom, ktorú moderoval duchovný správca školy o. Ján Fedorišin.

 

 

Odpustová slávnosť na škole (1).png

    Pozývame všetkých, ktorí sa chcú s nami spojiť v modlitbe, na online liturgiu s vladykom Cyrilom počas našej odpustovej slávnosti 13. mája 2021, ktorú môžete sledovať na YouTubovom kanáli Škola Gorazd. Začiatok sv. liturgie: 9:00 hod.

O 11:00 hod. bude online beseda s vladykom Cyrilom.